วิชา ภาษาอังกฤษธุรกิจคหกรรม(English for Home Economics Business)
(Ehome)

 This course requires an enrolment key

คำอธิบายรายวิชายิ้ม

ศึกษาคำศัพท์ สำนวนต่างๆที่ใช้งานธุรกิจคหกรรม และบอกชื่อวัสดุต่างๆที่ใช้ในงานคหกรรมสมัยใหม่ ศึกษาโครงสร้างประโยคพื้นฐานเพื่อนำไปใช้ในการสนทนาทั้งในหัวข้อทั่วไป และหัวข้อที่เกี่ยวกับงานคหกรรม อ่านและฟังเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับงานคหกรรม สัญญลักษณ์ เครื่องหมาย ตารางและ ภาพประกอบ และการเขียนขั้นตอน อธิบาย นำเสนออภิปรายข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับงานคหกรรม ในรูปแบบของการพูดสาธิต และการเขียนขั้นตอน การเขียนบรรยาย

  

This course requires an enrolment key